Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020 - 2022

Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020 - 2022 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2020/NQ – HĐQT, ngày 27/10/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho năm tài chính giai đoạn từ 2020 đến 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Information disclosure in 2022

Information disclosure in 2021

Information disclosure in 2020

Information disclosure in 2019

Information disclosure in 2018

Information disclosure in 2017

Information disclosure in 2016

Information disclosure in 2015

Information disclosure in 2014

Information disclosure in 2013

Information disclosure in 2012

Information disclosure in 2011

Information disclosure in 2010